Анализа на остварените резултати од првиот јавен повик

(на основа на добиените одговори на прашалниците од домашните компании во кои се реализира експертска мисија)

 

Структура на добиените прашалници по земја од каде потекнува консултантот