АПЛИКАЦИЈА ЗА ПРОЈАВУВАЊЕ ИНТЕРЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ СТРУЧНА ПОМОШ ОД СТРАНСКИ ЕКСПЕРТИ

wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      

*Изберете по една од опциите во полето "Сектор" и "Индустрија". Задолжително е изборот на видот на индустрија да соодвествува со секторот во кој таа индустрија припаѓа. На пример, доколку во полето "Сектор" одберете опција "D", во "Индустрија" одбирате една од опциите пред кои стои буквата "D" (индустрија која пипаѓа на тој сектор). Доколку вашата компанија припаѓа на сектор/индустрија која не е наведена, во полето "Сектор" одберете ја опцијата "F" и/или во полето "Индустрија" одберете ја опцијата "F1" и задолжително во полето "Останати неспомнати индустрии" наведете ја индустријата во која вашата компанија припаѓа.

wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
И З Ј А В А

Изјавувам под морална материјална и кривична одговорност дека податоците наведени во апликацијата се веродостојни и дека на барање на надлежниот орган ќе доставам докази, во оригинал или копија заверена на нотар. Доколку во апликацијата се пополнети податоците за email адреса или/и мобилен телефон се согласувам сите известувања во врска со огласот да ги добивам на доставената email адреса или преку SMS порака на доставениот мобилен телефон.

wf      

СО КЛИКНУВАЊЕ НА КОПЧЕТО "SUBMIT" ВАШАТА АПЛИКАЦИЈА ВЛЕГУВА ВО СИСТЕМОТ ЗА СЕЛЕКЦИЈА. ВЕ МОЛИМЕ ПРОВЕРЕТЕ ГИ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ ПРЕД ДА ПРОДОЛЖИТЕ.

wf      
wf      
wf      
wf      
wf      
wf      

Доколку не сте во можност да аплицирате по електронски пат со пополнување на оваа апликација може да аплицирате во писмена форма со превземање на апликацијата тука (.docx) или тука (.pdf) , со назнака на дописот: “Пројавување интерес за користење стручна помош од странски експерти” кој се испраќа на адреса: Влада на Република Македонија, бул: Илинден бр. 2, 1000 Скопје. Контакт тел: 02 3 220 061 e-mail: stranskieksperti@primeminister.gov.mk

wf