Кои услови треба да ги исполнува мојата компанија за да можам да аплицирам на овој проект?

  • Компанијата да постои најмалку 2 години;
  • Компанијата да има најмалку 5, а најмногу 250 вработени;
  • Компанијата да има најмалку 51% учество на домашен капитал