Како изгледа целокупната постапка?

 • Објавување на јавен повик од страна на Владата
 • Аплицирање до Владата од страна на домашната компанија
 • Потврда за исполнување на условите од страна на Владата
 • Посета на домашната компанија од страна на Владата
 • Аплицирање од страна на домашната компанија до странската организација со која Владата има склучено договор за соработка
 • Утврдување на конкретната потреба помеѓу странската организација и домашната компанија
 • Предлог за експерт од страна на странската организација
 • Проверка на експертот од страна на домашната компанија и негово одобрување или одбивање
 • Утврдување на период во кој би се реализирала мисијата помеѓу домашната компанија и експертот
 • Реализација на мисијата од страна на експертот
 • Одговор на прашалникот поставен од Владата од страна на домашната компанија