Објавување на јавен повик од страна на Владата

Владата на Република Македонија вообичаено еднаш годишно објавува јавен повик на кој домашните компании го пројавуваат својот интерес за користење стручна помош од странски експерти. Објавувањето на јавниот повик се врши во најмалку три најтиражни дневни весници (еден на албански јазик) и огласот трае најмалку еден месец. За објавувањето на јавниот оглас се организираат и други информативни настани на кои се повикуваат сите здруженија и организации на домашните компании и се спроведуваат најразлични промотивни активности.
Со цел да не го пропуштат објавувањето на јавниот повик домашните компании може во секое време да се регистрираат за во иднина да добиваат известувања за сите новости поврзани со овој проект меѓу кои и објавувањето на новиот јавен повик.