Потврда за исполнување на условите од страна на Владата

По добивањето на апликацијата, во рок од 15 календарски дена, Владата по електронски пат го потврдува исполнувањето на условите согласно објавениот јавен повик. Доколку во текот на постапката на добивање на експертска помош, во домашната компанија настанат одредени околности поради што таа веќе не ги исполнува условите наведени во јавниот повик, домашната компанија се известува дека не ги исполнува условите веднаш по утврдувањето на таквата состојба и го губи правото на учество во овој проект.