Посета на домашната компанија од страна на Владата

Во рок од два месеци од завршувањето на јавниот повик владини претставници ја посетуваат домашната компанија со цел подетално да се запознае менаџментот на компанијата со целокупната постапка. Посетата има за цел и да се потврдат податоците наведени во апликацијата, очекуваната посветеност на менаџментот во исполнување на обврските кои произлегуваат од Проектот, како и да се утврди итноста на потребата/проблемот со кој се соочува домашната компанија.