Утврдување на конкретната потреба помеѓу странската организација и домашната компанија

Странската организација од домашната компанија може да побара и дополнителни податоци (освен оние наведени во апликацијата) доколку постојат нејаснотии во однос на точната потреба/проблем со кој се соочува домашната компанија и за кој проблем бара експертска помош. Ваквата практика ја намалува можноста странската организација да понуди несоодветен експерт кој потоа би бил одбиен од домашната компанија а со тоа би се оддолжил процесот на изнаоѓање соодветен експерт.