Предлог за експерт од страна на странската организација

Врз основа на прецизно утврдената потреба и деталните податоци добиени за домашната компанија, странската организација доставува предлог експерт (негово CV). Вообичаено странската организација доставува еден предлог но доколку постојат повеќе експерти во странската организација кои можат да ги исполнат барањата на домашната компанија, странската организација може да понуди и повеќе предлог експерти од кои домашната компанија треба да избере. Доколку во својата база странската организација не поседува експерт со профил кој се бара од страна на домашната компанија, домашната компанија ја доставува апликацијата до друга странска организација со која Владата има склучено договор за соработка во однос на овој Проект. Експертите се пензионирани лица кои целиот свој работен век го реализирале во компаниите од најразвиените западно - европски земји и како резултат на тоа поседуваат огромно искуство во предметот на работа за кој домашната компанија има потреба од експертот.