Проверка на експертот од страна на домашната компанија и негово одобрување или одбивање

Домашната компанија откако ќе го добие CV-то (за еден или повеќе експерти) има обврска да ги провери неговите референции со цел да утврди дали одговараат на нивната потреба. Доколку домашната компанија утврди дека експертот ги исполнува условите согласно неговите референции должна е да воспостави и визуелен контакт (SKYPE) со експертот со цел и директно да се запознае и да ги потврди писмените наводи на експертот во неговото CV. Доколку домашната компанија смета дека експертот нема да може да одговори најсоодветно на потребите, за тоа ги известува владините претставници при што ја наведува и причината поради која го донел таквиот заклучок, а со цел при повторувањето на постапката на изнаоѓање на нов експерт да се дополни апликацијата со цел пронаоѓање на најсоодветниот експерт во базата на експерти на странската организација.