Утврдување на период во кој би се реализирала мисијата помеѓу домашната компанија и експертот

Доколку и во директниот контакт домашната компанија утврди дека експертот одговара на нивните потреби, во комуникација со странскиот експерт го утврдува периодот во кој може да се реализира мисијата. Во таа насока треба да ги земе предвид своите и приликите и можностите на самиот експерт, односно да се избегнува да се избираат периоди на годишни одмори, државни или верски празници, како и да се земат предвид претходно договорените ангажмани на експертот. За периодот на мисијата домашната компанија ги известува владините претставници со цел да се преземат сите неопходни административни активности во врска со организација на патувањето на експертот. Домашната компанија е должна за периодот на мисијата да обезбеди сместување и храна за експертот и за истото да го извести пред неговото доаѓање.