Реализација на мисијата од страна на експертот

Домашната компанија е одговорна за пречек на експертот на аеродром. Откако експертот ќе пристигне, пред да се пријави во местото на сместување, потребно е домашната компанија да го однесе до локалната канцеларија на Министерството за внатрешни работи за да го пријави неговиот престој. Домашната компанија е одговорна и за локалниот транспорт на експертот од/до местото на сместување до/од своите работни простории.
Со цел успешна реализација на мисијата, односно остварување на потребата за која е ангажиран експертот домашната компанија потребно е да направи агенда во која би се предвиделе секојдневните аспекти на работењето кои би биле во фокусот на работењето со експертот. Исто така потребно е домашната компанија да одржува редовни состаноци на кои би се утврдило дали одредените аспекти од работењето се поминати (надминати, решени) или е потребно повторно да се навратат на истите. Имајќи предвид дека се работи за пензионирани лица, а со цел да се остави добар впечаток кај експертот, домашната компанија е пожелно слободното време на експертот да го искористи за запознавање на експертот со локалната средина, знаменитости, историја, традиција и култура, со што би се обезбедила топла и пријателска атмосфера која би придонела за догорочна соработка како на експертот со домашната компанија, така и на странската организација со Владата во натамошното реализирање на Проектот.