Одговор на прашалникот поставен од Владата од страна на домашната компанија

Со цел да се утврдат остварените резултати и потребата од дополнителна експертска помош, шест месеци по завршување на мисијата, владините претставници до домашната компанија доставуваат прашалник кој домашната компанија има обврска да го пополни. Доколку е тоа потребно, прашалникот може да биде пополнет и од страна на владините претставници во директна комуникација со домашната компанија или посета на лице место. Целта на прашалникот е да се утврдат квалитативните и квантитативни подобрувања кои се произлезени од мисијата на експертот пред се со цел да се утврди влијанието на проектот врз растот и развојот на домашната компанија и евентуалните нови работни места, што е основната цел на Проектот.