За колку време од аплицирањето би можеле да го очекуваме експертот?

Времето од аплицирање до пристигнување на експертот во вашата компанија зависи од повеќе фактори кои се набројани и ја сочинуваат целата постапка (наведени погоре), но вообичаено процесот трае од три до шест месеци.