Каква корист би имала мојата компанија од овој проект?

Домашната компанија при аплицирањето за Проектот го посочува конкретниот проблем/потреба со кој се соочува во одреден дел од своето работење (производство, организација на работење, анализа на деловниот процес, маркетинг/продажба, и сл.). Странскиот експерт избран од страна на домашната компанија во заеднички утврдениот период ја посетува домашната компанија со цел заедно со домашната компанија да се изнајдат најсоодветни решенија со чија имплементација домашната компанија ќе обезбеди раст и развој во своето работење, односно зголемување на приходите и намалување на трошоците.