Какви трошоци би имала мојата компанија од овој проект?

Домашната компанија ги покрива само трошоците за храна, сместување и локален транспорт, додека трошоците за авионски карти, дневници и останати административни трошоци ги покрива Владата на Република Македонија во соработка со странските експертски организации и други донатори на Проектот.