Доколку сакате да поставите прашање поврзано со Проектот

тоа може да го направите на следната адреса: Aleksandar.Andovski@gs.gov.mk или на следниот телефонски број: (02) 3 200 104, локал 203.